Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Zielonki

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Zielonki

Informujemy, że Gmina Zielonki przystąpiła do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy zjawiska ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Konieczność wykonania przez Gminę Zielonki analizy zjawiska ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.

Ubóstwo energetyczne – to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych.

Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej Gminy została upoważniona firma:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł, z siedzibą w Ustroniu 43-450, ul. Sikorskiego 10.

Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Zielonki jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/