PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWANE PSZOK

PSZOK jest prowadzony są przez Gminę Zielonki.
Informacje: Referat Niskiej Emisji i Odpadów adres: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, budynek III, telefon: 12 285-08-50 wew. 313, 312, 311.

Punkty PSZOK są zlokalizowane w:
– Węgrzce, ul. B5 (przy boisku sportowym),
– Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).
Punkty PSZOK czynne są od marca do listopada, w każdą sobotę w godz. 10:00 – 18:00.
Na punktach PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
    • tworzywa sztuczne i metale,
    • papier,
    • szkło,
    • bio,
    • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    • zużyte opony,
    • budowlane i rozbiórkowe.
Informujemy, że:
    1) przeterminowane leki można oddać w następujących punktach na terenie gminy Zielonki:
    – Apteka w Boleniu, ul. Jana Matejki 1A,
    – Gabinet Lekarza Rodzinnego w Węgrzcach, ul. A10 nr 56,
    – Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce, ul. Krakowska 20,
    – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 110.
    2) baterie i akumulatory można oddać w budynkach użyteczności publicznej (między innymi w Urzędzie Gminy) na terenie gminy Zielonki.

Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie gminy Zielonki.
Rada Gminy Zielonki uchwałą nr VII/58/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwaliła limity bezpłatnie przyjmowanych na Punktach PSZOK odpadów:
    • zielonych ulegających biodegradacji – 30 worków w rozliczeniu trzymiesięcznym tj. za okresy: marzec – maj, czerwiec – sierpień, wrzesień – listopad. Nie wykorzystany w danym okresie limit nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy,
    • budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – do 200 kg/rok dostarczonych jednorazowo z jednej nieruchomości,
    • zużytych opon – 1 komplet opon (4 sztuki)/rok z jednej nieruchomości. W ramach opłaty nie są przyjmowane opony ponadgabarytowe (np. z ciągników, ciężarówek).
Rada Gminy Zielonki uchwałą nr VII/57/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwaliła dodatkowe usługi w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości większej niż limity określone powyżej  (uchwała nr VII/58/2019) na kwotę 1,00 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów PSZOK:
    • odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
    • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
    • zużytych opon.