Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1454 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji wynosi 36 worków w ciągu trzech miesięcy.
W roku 2019 obowiązują trzy okresy rozliczeniowe:
1. marzec-maj (30 worków)
2. czerwiec - sierpień (30 worków)
3. wrzesień - listopad (30 worków).
Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Dostarczane odpady będą kontrolowane przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić ich przyjęcia.
Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach również nie ulegają zmianie:
- odpady budowlane – można oddać raz na rok do 200 kg (reszta za dodatkową opłatą),
- zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości.
Wysokość ceny za odbiór odpadów budowlanych oraz zielonych przyjmowanych ponad przyjęty limit, wynosi 1 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).
Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej, telefon: 12 2850850 w. 312

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
479009