Na terenie Gminy Zielonki zostały zlokalizowane dwa punkty selektywnego zbierania odpadów:

∙ w Węgrzcach – teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków, ul. B5)  
∙ w Zielonkach – ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).
 

MOBILNE PUNKTY czynne są w okresie od marca do listopada w soboty od 10.00 do 18.00.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Aktualnie obowiązuje limit 36 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy.


W roku 2018 przyjmuje się trzy następujące okresy rozliczeniowe:
1. maj - lipiec
2. sierpień - październik
3. listopad (w związku z tym, że ostatni okres jest krótszy, w miesiącu tym limit wynosi 12 worków).
Zostały zlikwidowane zapisy ograniczające limit przywożonych jednorazowo worków na bioodpady.Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Zawartość dostarczanych worków na wszystkie frakcje będzie kontrolowana przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić przyjęcia przywiezionych worków z odpadami.Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach nie ulegają zmianie.

 Ww punkty prowadzone są przez Gminę Zielonki

Referat Gospodarki Komunalnej
telefon: 12 2850850 w. 312

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
519941