Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy objęci nowym systemem opłat za odpady komunalne ?

Kto powinien złożyć w Urzędzie Gminy Zielonki deklarację na nowych zasadach ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza powinni złożyć właściciele bądź użytkownicy przedmiotowych nieruchomości w przypadku gdy wskutek prowadzonej działalności powstają odpady komunalne. W szczególności taką deklarację powinni złożyć właściciele lokali handlowych, lokali usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, lokali na wynajęcie, hoteli, hosteli, pensjonatów oraz właściciele innych nieruchomości przeznaczonych pod wynajem związany z rekreacją i wypoczynkiem, szkoły, przedszkola oraz instytucje działające na terenie Gminy Zielonki oraz właściciele każdej innej działalności gospodarczej w wyniku której powstają odpady komunalne.

Czytaj więcej: Od 1 sierpnia 2015 roku zaczęły na terenie Gminy Zielonki obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów...

1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w gminie Zielonki od 1.07.2013 r.

2. Do kiedy można korzystać z indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych?

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych powinny funkcjonować do 30.06.2013 r. Przed tym terminem należy je wypowiedzieć.

3. Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30.06.2013 r. same stracą ważność?

Nie, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie.

4. Jestem właścicielem domku jednorodzinnego, gdzie mieszka razem 4 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada, który też mieszka w domku jednorodzinnym, gdzie też mieszkają 4 osoby. Czy ja i sąsiad będziemy płacić tyle samo?

Nowy system nie daje możliwości naliczania opłat w zależności od ilości wytworzonych odpadów - nie ma takiej możliwości ustawowej. Opłata może być naliczana w zależności od liczby mieszkańców, od powierzchni nieruchomości, od zużycia wody lub od gospodarstwa. Obecnie trwają prace nad wyborem konkretnego systemu rozliczania opłat dla gminy Zielonki.

5. Tworzymy z sąsiadami osiedle 5 domów jednorodzinnych i posiadamy jeden duży kontener na odpady, wywożony jeden raz w tygodniu. Umowa została podpisana przez jednego z sąsiadów i każdy dokonuje wpłaty za odbiór śmieci. Czy po zmianach każdy będzie musiał złożyć odrębną deklarację i czy będzie musiał posiadać jeden pojemnik mniejszy, czy będzie możliwość postawienia jednego większego wspólnego?

W nowym systemie każdy właściciel (zarządca) nieruchomości będzie musiał złożyć odrębną deklarację. Nie będzie już umów pomiędzy mieszkańcem a firmą wywozową. Natomiast używanie wspólnego pojemnika ma być dopuszczalne.

6. Mam pytanie od mieszkańców Osiedla Wojskowego w Węgrzcach (bloki). W tej chwili mamy podpisaną umowę z na wywóz nieczystości stałych z MPO Kraków (w imieniu poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych umowę zawarł Dyrektor Zespołu Zarządców Nieruchomości). Płacimy od liczby osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym. Mamy pytanie: czy mamy dalej sami załatwiać umowę na wywóz nieczystości stałych, czy będziemy brani pod uwagę jako całość mieszkańców gminy?

Od 1 lipca 2013 r. nie będzie indywidualnych umów na odbiór odpadów również na terenach zabudowy wielorodzinnej, czyli wszyscy właściciele nieruchomości (mieszkańcy) będą podlegali pod system odbioru organizowany przez gminę. Zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wspólnoty będzie zobowiązany złożyć deklarację, a także ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Jak w nowym systemie odbierane będą odpady BIO np. skoszona trawa z trawników?

W okresie od wiosny do jesieni odpady zielone mieszkańcy gminy będą mogli przekazywać do wskazanych miejsc zbiórki w workach foliowych (typu bio). Planuje się, że odbiór odpadów zielonych będzie raz w tygodniu. Miejsca i harmonogram zostanie ogłoszony na stronie www.eko.zielonki.pl 

8. Razem z siostrą jesteśmy współwłaścicielkami po 1/2 części jednej nieruchomości. Czy wystarczające będzie wypełnienie jednej deklaracji i zaznaczenie w części C kwadrat "współwłaściciel" i podanie w części C1 np. moje dane, a drugiego współwłaściciela umieszczenie w załączniku nr 1 wraz pozostałymi osobami zamieszkującymi nieruchomość? 
Wystarczy złożyć jedną deklarację (przez jednego współwłaściciela), a w załączniku wymienić wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość.

  1. Czy jako osoba zameldowana na stałe w gminie Zielonki, ale będąca gościem jedynie w niektóre weekendy, a przebywająca na stałe w innym mieście (wynajmująca mieszkanie z podpisaną umową najmu) muszę płacić w gminie Zielonki opłatę za wywóz śmieci?

Odpowiedzią jest definicja mieszkańca przyjętą uchwałą Rady Gminy Zielonki:
Osobą zamieszkującą daną nieruchomość w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba, która zazwyczaj w danym miejscu spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
1) Jeżeli ustalenie okoliczności opisanych w ustępie 2 niniejszej uchwały nie jest możliwe w procedurze weryfikacji deklaracji lub postępowania administracyjnego w celu ustalenia liczby mieszkańców danej nieruchomości, wówczas „miejsce zamieszkania” oznacza:
a) miejsce potwierdzone oświadczeniem osoby, przyjęte do rejestru wyborców prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki lub
b) miejsce potwierdzone oświadczeniem na zebraniu sołectwa bądź oświadczeniem w placówce oświatowej w celu korzystania z przysługujących praw lub preferencji przewidzianych w obowiązujących przepisach na terenie gminy Zielonki lub
c) miejsce zameldowania lub
d) miejsce potwierdzone innymi informacjami dotyczącymi nieruchomości, a będącymi w dokumentacji organu gminy.
W związku z powyższym, jeśli w mieszkaniu nikt oprócz Pani nie mieszka, nie jest Pani zobligowana do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Zielonki, ale z przedmiotowej nieruchomości winna Pani złożyć tzw. ,,zerową” deklarację, z informacją, że pod tym adresem nikt nie zamieszkuje. Natomiast, jeśli w domu zamieszkują inne osoby powinna zostać złożona deklaracja z wyliczeniem opłaty w zależności od liczby zamieszkujących osób i powinny one wnosić opłatę za odbiór odpadów.

10.Jestem mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej, kto składa deklaracje ja osobiście czy zarządca? Jaka będzie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych we wspólnotach?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozdział 1 pkt. 3, która mówi „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr v141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Zatem w Pana przypadku deklarację składa zarządca nieruchomości, jednak może wymagać od właścicieli mieszkań o udzielenie informacji niezbędnych do wypełnienia deklaracji. Częstotliwość wywozu w przypadku wspólnot to: odpady zmieszane jeden raz w tygodniu, a odpady segregowane raz na dwa tygodnie.

11.Zakładając, że wybiorę wariant segregacji odpadów, co powinnam zrobić w  sytuacji, gdy pojawią się odpady typu: rozbite szkło, którego nie wolno umieścić w worku (zgodnie z zasadami) rozbita ceramika, zatłuszczony papier, butelki po oleju, puste pojemniki po dezodorantach, niedopałki, itp.? 
Proszę jeszcze o informację czy w związku z tym ponoszę dodatkowe koszty za odbiór odpadów zmieszanych czy dotyczy mnie tylko opłata 10 zł miesięcznie od osoby? Jak często będą odbierane ode mnie odpady zmieszane?

To, iż zadeklaruje Pani, że będzie Pani segregować swoje odpady oznacza, że musi Pani wysegregować szkło, plastik i papier, pozostałe natomiast odpady, tak jak dotychczas, należy umieścić w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. W opłacie 10 zł za osobę na miesiąc wliczony jest odbiór odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu, a odbiór segregowanych jeden raz w miesiącu, ponadto w punktach selektywnej zbiórki odpadów będzie można oddawać odpady zielone, tekstylia oraz metal. W tej cenie jest też wliczona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV AGD dwa razy w roku i jeden raz w roku zużytych opon (w wyznaczonych terminach i miejscach).

12. System segregacji nie uwzględnia odpadów takich jak: stare buty, szmaty, uszkodzona ceramika. Gdzie będzie można się pozbywać tego typu odpadów?

Odpady wymienione powyżej nie podlegają segregacji, powinny więc trafić do pojemnika na zmieszane odpady.

13. Ile trzeba wysegregować worków, aby wypełnić normę?

- z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby miesięcznie wysegregowany powinien zostać przynajmniej jeden pełny worek z wybranej frakcji (szkło lub plastik lub papier - co miesiąc można oddawać worek innej frakcji)
- z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby wysegregowane powinny zostać co najmniej dwa worki miesięcznie;
- z nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób wysegregowane powinny zostać co najmniej trzy worki. 

14. Witam, proszę o informację o pojemnikach na śmieci. Czy każdy musi sobie zakupić pojemnik na swój koszt czy będą użyczane przez firmę odbierającą odpady? 

Gmina, po wyłonieniu wykonawcy w przetargu (kwiecień - maj) będzie prowadzić rozmowy na  temat możliwości dostarczenia i wydzierżawienia tychże pojemników mieszkańcom.

15. Jeśli posesja jest zamieszkała i jednocześnie jest na niej realizowana działalność gospodarcza to czy wystarczy złożyć jedną deklarację od zamieszkałej nieruchomości?

Niestety, nie. Należy wówczas złożyć deklarację i wnosić opłatę za odpady komunalne z części mieszkalnej do gminy, bez faktury czy rachunku, a z tytułu działalności gospodarczej zawrzeć bezpośrednią umowę z firmą wywożąca odpady z terenu gminy i wpisaną do rejestru oraz wnosić opłaty na podstawie wystawianych faktur VAT. 

16. Kiedy zostaną dostarczone pojemniki na odpady? Obecny usługodawca zabrał już dotychczasowy pojemnik ?

Pojemniki będą dostarczane przez firmę MPGO od 24 czerwca w godzinach popołudniowych. Gdy tylko MPGO będzie miało gotowy harmonogram, przekażemy go do publicznej wiadomości.
Firma, która wygrała przetarg na wywóz odpadów z terenu gminy Zielonki będzie przekazywać właścicielom domów pojemniki w dzierżawę płatną. Przez pierwsze 3 miesiące za dzierżawę pojemników zapłaci gmina, w tym czasie należy podjąć decyzję o zakupie pojemnika na własność lub o dzierżawie pojemnika od MPGO - opłata na rzecz firmy będzie wynosić za pojemnik 120 l - 2,50 zł brutto miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy, czyli 2 lata.

 

17. Mam pytanie odnośnie pojemnika na odpady. Jak rozumiem, jeśli posiadam pojemnik, którego właścicielem było dotychczas MPO to nie zostanie on zabrany i będzie można nadal z niego korzystać?

Tak, jeśli Państwo mieli dotychczas umowę z MPO Kraków i mieli pojemnik, którego właścicielem jest MPO to pojemnik nie zostanie zabrany i nadal będzie można z niego korzystać, jednak na zasadzie dzierżawy za dodatkową opłatą. Gmina pokryje koszty dzierżawy pojemników za pierwsze trzy miesiące (lipiec – sierpień – wrzesień), tak aby każdy właściciel nieruchomości w okresie wakacyjnym miał czas na podjęcie decyzji o zakupie pojemnika na własność bądź dzierżawie pojemnika od MPGO i pokrywania wiążących się z tym kosztów. Opłata za wydzierżawienie pojemników będzie wynosić odpowiednio: za pojemnik 120 l – 2,50 zł brutto miesięcznie, za pojemnik 240 l – 3,69 zł brutto miesięcznie, za pojemnik 1100 l – 8,00 zł brutto miesięcznie.

18. Mam pytanie odnośnie worków do segregacji. Przez kogo i kiedy worki zostaną dostarczone? Gdzie można ewentualnie je odebrać i w jakiej ilości?

Worki do segregacji zostaną dostarczone właścicielom posesji przez MPGO (spółkę córkę MPO) najprawdopodobniej wraz z ostatnim odbiorem odpadów w czerwcu przez MPO lub wraz z pojemnikami, dla osób które dotychczas korzystały z usług innej firmy.
Dodatkowe worki będzie można też otrzymać w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Zielonkach w dni robocze w godzinach pracy lub w jednym z dwóch mobilnych punktów selektywnej zbiórki, czynnych od lipca do listopada w każdą sobotę od godz. 12 do 17, a ulokowanych w Węgrzcach obok boiska sportowego oraz w Zielonkach, na granicy z Trojanowicami (okolice sklepu Lewiatan).

19. Na kiedy wyznaczony jest najbliższy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych?

Odbiór tych odpadów będzie bez zmian, czyli dwa razy w roku: w okresie jesiennym i wiosennym. Najbliższy termin odbioru wielkogabarytów będzie około września. Od lipca 2013 r. będzie można też dowieść odpady wielkogabarytowe do jednego z dwóch mobilnych punktów selektywnej zbiórki, czynnych do listopada w każdą sobotę od godz. 12 do 17; ulokowane zostały one w Węgrzcach obok boiska sportowego oraz w Zielonkach, na granicy z Trojanowicami (okolice sklepu Lewiatan).

20. Chciałbym złożyć korektę deklaracji w sprawie odpadów w formie elektronicznej. Czy mogę to zrobić?

Deklarację w formie elektronicznej można pobrać ze strony www.eko.zielonki.pl, lecz niestety na chwilę obecną nie ma możliwości  wypełniania i przesłania jej w elektronicznej wersji. Deklarację można złożyć na dzienniku podawczym w poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 15.30, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

21. Prowadzę działalność gospodarczą w Zielonkach, jak wygląda sprawa wywozu śmieci od lipca 2013 r.?

Na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza odbiór śmieci pozostaje na starych zasadach, tj. należy zawrzeć umowę z firmą wywozową lub utrzymać w mocy aktualną umowę.

22. Gdzie można odebrać worki do segregacji ?

Worki do segregacji dostarcza na nieruchomości firma MPGO, ale można je również otrzymać w Urzędzie Gminy Referat Gospodarki Komunalnej, III budynek lub w soboty na dwóch mobilnych punktach zbiórki odpadów segregowanych

Zakładając, że wybiorę wariant segregacji odpadów, co powinnam zrobić w
sytuacji, gdy pojawią się odpady typu: rozbite szkło, którego nie wolno
umieścić w worku (zgodnie z zasadami) rozbita ceramika, zatłuszczony
papier, butelki po oleju, puste pojemniki po dezodorantach, niedopałki, itp.?
 Proszę jeszcze o informację czy w związku z tym ponoszę dodatkowe koszty za odbiór odpadów zmieszanych czy dotyczy mnie tylko opłata 10 zł miesięcznie od osoby? Jak często będą odbierane ode mnie odpady zmieszan

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
519964