Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy objęci nowym systemem opłat za odpady komunalne ?

Kto powinien złożyć w Urzędzie Gminy Zielonki deklarację na nowych zasadach ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza powinni złożyć właściciele bądź użytkownicy przedmiotowych nieruchomości w przypadku gdy wskutek prowadzonej działalności powstają odpady komunalne. W szczególności taką deklarację powinni złożyć właściciele lokali handlowych, lokali usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, lokali na wynajęcie, hoteli, hosteli, pensjonatów oraz właściciele innych nieruchomości przeznaczonych pod wynajem związany z rekreacją i wypoczynkiem, szkoły, przedszkola oraz instytucje działające na terenie Gminy Zielonki oraz właściciele każdej innej działalności gospodarczej w wyniku której powstają odpady komunalne.

Jakie działalności zostały wykluczone z nowego systemu ?

Wyjątkiem jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, które ze względu na specyfikę odpadów powstających na tychże nieruchomościach pozostawia się na dotychczasowych zasadach odbioru odpadów (tj. indywidualne umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z terenu gminy Zielonki, wpisanym do rejestru działalności regulowanej).
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej mieszkańca.

Jakie odpady odbierze od przedsiębiorstw MPGO ?

- odpady komunalne zmieszane o kodzie 15 01 06
- odpady selektywnie zbierane ( papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal)

Częstotliwość wywożenia odpadów komunalnych ?

Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości dwa razy w miesiącu natomiast odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło odbierane będą z terenu nieruchomości raz w miesiącu.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ?

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych dla przedsiębiorców jest taki sam jak harmonogram dla mieszkańców, który dostępny jest na stronie www.eko.zielonki.pl

Od czego uzależniona jest opłata za wywóz odpadów komunalnych ?

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby pojemników powstałych odpadów komunalnych na danej nieruchomości.

W przypadku realizacji segregacji:

pojemnik 120 l - 30 zł
pojemnik 180 l - 45 zł
pojemnik 240 l -55 zł
pojemnik 770 l - 110 zł
pojemnik 1100 l - 160 zł

W przypadku nie realizowania segregacji:

pojemnik 120 l - 45 zł
pojemnik 180 l - 65 zł
pojemnik 240 l - 80 zł
pojemnik 770 l - 160 zł
pojemnik 1100 l - 240 zł

Pojemniki na odpady ?

Właściciele nieruchomości mogą odpłatnie wydzierżawić pojemnik na odpady komunalne od MPGO lub zakupić własny (nowy bądź używany).

Worki do segregacji ?

Worki do segregacji zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości bez dodatkowych opłat oraz dostępne są bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zielonki – w godzinach pracy Urzędu.

Zasady segregacji ?

Oznakowanie kolorystyczne worków dla poszczególnej frakcji odpadów :

kolor niebieski – papier i tektura;

kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach), puszki metalowe i aluminiowe;

kolor zielony – opakowania szklane białe i kolorowe;

kolor brązowy – odpady zielone, ulegające biodegradacji (odpady te można również kompostować w przydomowych kompostownikach).

Zasady prawidłowej segregacji odpadów w gminie Zielonki dostępne są na stronie internetowej www.eko.zielonki.pl lub na workach do segregacji.