UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf)

 

Wzór deklaracji: pobierz plik (*.pdf)

UCHWAŁA NR XXIII/81/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz plik (*.pdf)

UCHWAŁA NR XXIII/76/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf), zmiana z dnia 3 październik 2013r.

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
444654