Po sezonie zimowym w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 zaczynają działalność punkty PSZOK.  Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie.
Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1454 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji wynosi 36 worków w ciągu trzech miesięcy.
W roku 2019 obowiązują trzy okresy rozliczeniowe:
1. marzec-maj (36 worków)
2. czerwiec - sierpień (36 worków)
3. wrzesień - listopad (36 worków).
Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Dostarczane odpady będą kontrolowane przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić ich przyjęcia.
Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach również nie ulegają zmianie:
- odpady budowlane – można oddać raz na rok do 200 kg (reszta za dodatkową opłatą),
- zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości.
Wysokość ceny za odbiór odpadów budowlanych oraz zielonych przyjmowanych ponad przyjęty limit, wynosi 0,60 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).
Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej, telefon: 12 2850850 w. 312