•    poprzez kompostowanie,
Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem, że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia,
•    poprzez gromadzenie w pojemnikach do tego przeznaczonych (w sposób określony w rozdziale 2. i 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki) na posesjach  celem przekazania przedsiębiorcy zajmującego się wywozem odpadów,
•    poprzez dostarczenie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych:
 ∙ w Węgrzcach – teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków, ul. B5)
∙ w Zielonkach – ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.
Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.
Ponadto w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji zastosowanie ma przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć w takiej sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów policji i straży pożarnej.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa i liście) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu ponadto posegregowane odpady można dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wobec łamania przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia policję (podstawą prawną jest USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) lub pracowników Urzędu Gminy (podstawą jest akt prawny: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
519976