Informacja

Wójt Gminy Zielonki informuje mieszkańców Gminy, że każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.
    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników dostępny na www.eko.zielonki.pl → pobierz 

KONTROLE W PRZEPISACH
W trakcie kontroli prowadzonych przez organy kontrolujące, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi.
Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ponad to każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:
    • za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
    • za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego mandat w wysokości do 500 zł.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki przyjętym uchwałą z dnia 28 września 2017 r. nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki (Dz. U. województwa małopolskiego z dnia 10 października 2017 r. poz. 6306) :
    • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
    • wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu,
    • opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe następuje przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie Wójta Gminy Zielonki z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody.
Na podstawie art. 6 ust.1 właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
    • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.