Informacja Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO)

brazowy pojemnikZgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO) na terenie Gminy Zielonki odpady komunalne zbierane są w podziale na poniższe cztery główne frakcje + odpady zmieszane:
•    PAPIER (kolor niebieski),
•    METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
•    SZKŁO (kolor zielony)
•    BIO (kolor brązowy).
    Zgodnie z uchwałą nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki, dopuszcza się zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
    Jeżeli właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości wyposażenia swoich nieruchomości w przydomowy kompostownik, to powinni wyposażyć nieruchomości (zakup, dzierżawa) w pojemniki koloru brązowego, umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności 120l, 240l, z których odpady BIO odbierane są bezpośrednio sprzed posesji.