MASY ZIEMNE TO ODPADY

W związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa przebiegającej przez gminę Zielonki, coraz częściej otrzymujemy sygnały o osobach, które proponują mieszkańcom oddanie ziemi. Wychodząc naprzeciw pytaniom oraz przypadkom zasypywania działek masami ziemnymi informujemy, że masy ziemne to odpady, chyba że niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska masy ziemne, nawożone na nieruchomości należy traktować jako odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, tj. substancje niebezpieczne.

Tego typu działania często wiążą się z prowadzeniem postępowania przez Urząd Gminy i niejednokrotnie kończą się decyzją przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed nawiezienia ziemi. Wiąże się to z dużymi kosztami dla właściciela nieruchomości.

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Pamiętajmy, że na działkę rolną nie ma możliwości nawiezienia żadnych mas ziemnych.