Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2018 r.

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

MBP Remondis Kraków

Półłanki 64, 30-740 Kraków

MBP Ujków Stary

Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław

MBP Miki Recykling

Nad Drwiną 33, 32-841 Kraków

MBP Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Bioodpady stanowiące odpady komunalne

Kompostownia Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Kompostownia Zalesiany

Zalesiany 1, 32-420 Gdów

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Składowisko odpadów Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Składowisko odpadów „Za rzeką Białą”

JRCh, Czysta, 33-101 Tarnów

Składowisko Ujków Stary

Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław