Odbiór i zagospodarowanie odpadów – firmy podniosły ceny o 100 proc.

wykres odpady20 grudnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze jak również z 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”. Do dnia otwarcia przetargu – 4 lutego 2019 r. – jedyną ofertę złożyło konsorcjum złożone z trzech firm, odbierających aktualnie odpady z terenu gminy. Kwota jest dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. Przetarg został unieważniony 22 lutego 2019 r. Podjęto negocjacje z firmami. Gmina ogłosi nowy przetarg.
Ofertę złożyło konsorcjum wykonawców: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak 28-340 Sędziszów, Os. Sady 20/2 (partner konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków (partner konsorcjum), które zaproponowało cenę za jedną tonę odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych w wysokości 999 zł brutto.
Poprzednie postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów przeprowadzono zaledwie rok wcześniej (przełom 2017 r. i 2018 r.) i podzielono na 3 części. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, jaką zaproponowała jedyna startująca w przetargu w 2017 r. firma MPGO Sp. z o.o. opiewała na 496,80 zł brutto za tonę. Do dwóch kolejnych części przetargu – na odbiór odpadów segregowanych i odbiór odpadów zielonych – za pierwszym razem nie zgłosił się żaden wykonawca. Wykonawców wyłoniono w kolejnych postępowaniach przetargowych, po których odbiór odpadów segregowanych na terenie gminy Zielonki w 2018 r. wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” z Sędziszowa za cenę 490 zł brutto za 1 tonę; a odbiór odpadów ulegających biodegradacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski za cenę 699,84 zł brutto sprzed posesji i 496,8 zł brutto z PSZOK za 1 tonę.
Wymienione trzy firmy startowały w najnowszym przetargu jako konsorcjum i jedyny oferent. Kwota, jaką gmina Zielonki zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia od 1.04.2019 r. do 30.09.2019 r. wynosi 6 487 597,40 zł brutto. Biorąc pod uwagę tonaż odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki i zaproponowaną przez konsorcjum trzech firm cenę za 1 tonę odpadów w wysokości 999 zł brutto, na realizację zamówienia gmina Zielonki musiałaby przeznaczyć 12 917 070 zł brutto. Dwukrotny wzrost ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę nie może pozostać bez wpływu na stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobieraną od mieszkańców gminy – bowiem założeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest, iż system się bilansuje. Wójt gminy Zielonki zadecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego i podjął się rozmów z wykonawcami. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.