Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2018 r.

Wymagany poziom do osiągnięcia [%]

Gmina Zielonki

ZUM s.c.

MPGO Sp. z o.o.

ZUK Romuald Kwiecień

Pol-Krak-Nomad s.c.

Poziom osiągnięty

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

40

15

1

16,65

2

40

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

30

59

34,5

34,57

29

6,3

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

50

84

0

69