Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2019 r.

 

Wymagany poziom do osiągnięcia [%]

Gmina Zielonki

ZUM s.c.

MPGO Sp. z o.o.

ZUK Romuald Kwiecień

Pol-Krak-Nomad s.c.

Poziom osiągnięty

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

40

56,41

34,8

73,02

4,3

16,36

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

40

61,50

5,4

40,1

10,7

5,1

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

60

45,50

41,12