Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2020 r.

 

Wymagany poziom do osiągnięcia [%]

Gmina Zielonki

ZUM s.c.

MPGO Sp. z o.o.

ZUK Romuald Kwiecień

Pol-Krak-Nomad s.c.

Poziom osiągnięty

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

35

35

22

57

7

5

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

50

53

50

18

17

10

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

70

88

55