Pamiętajmy – masy ziemne to również odpady

zdjecie nawozenie ziemiNiezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) oraz przepisów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93). Szczegółowe informacje w rozwinięciu wiadomości, w razie pytań prosimy o kontakt z referatem Gospodarki Komunalnej UG Zielonki pod nr tel. 12 2850 850 w. 312.

 

Pamiętajmy:

Osoba fizyczna może przyjąć na swój grunt tylko i wyłącznie masy ziemne sklasyfikowane według określonego kodu oraz w określonym celu tj. do utwardzania gruntu.

Odpady, które osoba fizyczna może poddawać odzyskowi na potrzeby własne to m. in.:
•    odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),
•    gruz ceglany (kod 17 01 02),
•    zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia (kod 17 01 07),
•    gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04, kod 20 02 02).

Maksymalna dopuszczalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg/m2 powierzchni, tj. 200 kg na każdy metr kwadratowy gruntu.

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987), który mówi, że wójt, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.