Pierwszy miesiąc odbioru odpadów według nowych zasad

Podsumowano pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego „systemu śmieciowego” na terenie gminy Zielonki. 31 lipca w tym celu spotkali się wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz prezes MPGO Jacek Pisarski i wiceprezes Jerzy Popławski. Firmie MPGO zgłoszono uwagi co do działania systemu.

Dotyczyły one, m.in.:
nieterminowości odbioru odpadów i opóźnień w wykonywaniu reklamacji. W lipcu urzędnicy przyjęli blisko 150 reklamacji mieszkańców dotyczących nie odebrania od nich odpadów w terminie, niektóre przypadki dotyczyły nawet pominięcia całych ulic. Codziennie, na bieżąco były one przekazywane MPGO.

Wiceprezes MPGO Jerzy Popławski prosił o przekazanie mieszkańcom przeprosin za problemy i niedogodności, związane głównie z poznawaniem terenu gminy przez pracowników firmy; zapewnił też, że w kolejnym miesiącu sytuacja powinna się znacznie poprawić. Firma MPGO prosiła również o przypomnienie mieszkańcom, że wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję w pobliże drogi publicznej najpóźniej do godz. 6:30 rano odpowiedniego dnia, a worki z odpadami segregowanymi powinny być zawiązane. MPGO poinformowało, że niektóre nieterminowe odbiory mogły być spowodowane zbyt późnym wystawieniem kontenerów przez mieszkańców.

opóźnień w dostarczaniu pojemników na odpady zmieszane mieszkańcom. Firmie MPGO została przekazana lista adresów posesji, pod które nadal nie dostarczono pojemników. MPGO ma niezwłocznie pod te adresy dostarczyć pojemniki. Ustalono dodatkowo, iż pojemniki 120 litrów i 240 litrów będą też dostępne w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów w Zielonkach i Węgrzcach w pierwszą i drugą sobotę sierpnia w godz. od 12.00 do 17.00 skąd mieszkańcy mogą je odbierać osobiście.

Jako, że dotarły również od mieszkańców informacje o tym, iż pojemniki dostarczono osobom, które ich nie potrzebują, możliwe są też zwroty pojemników w Mobilnych Punktach (w tych samych dniach i godzinach, jak wyżej). W razie niemożności dostarczenia pojemnika do Mobilnego Punktu, prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji do Referatu Gospodarki Komunalnej UG.
Liczby przekazywanych mieszkańcom worków na odpady segregowane. Worki na odpady segregowane mają być dostarczane mieszkańcom przez MPGO w takiej ilości, w jakiej zostały oddane. Większą liczbę worków można otrzymać w Mobilnych Punktach w soboty oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej UG w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
Braku worków na odpady zielone na Mobilnych Punktach. MPGO tymczasowo nieodpłatnie zapewni dla mieszkańców zastępcze worki w kolorze czarnym na odpady biodegradowalne, które będą dostępne na Mobilnych Punktach w soboty godz. 12.00 -17.00 oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej UG w dni robocze w godzinach pracy.

WAŻNE:

Strony ustaliły również, zasadę, którą należy się kierować jeśli terminowy odbiór odpadów wypada w dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy. Ustalono, iż zawsze odbiór odpadów, który wypadnie w dzień świąteczny zostaje przesunięty na następującą po nim sobotę. Najbliższy taki przypadek to 15 sierpnia (czwartek) – odbiór odpadów odbędzie się wówczas w sobotę, 17 sierpnia (III czwartek miesiąca – dotyczy Bibic).

MKF