Ruszyły mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie gminy zostały zlokalizowane dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów: – w Węgrzcach ul. B5, teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków), – w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

Punkty czynne będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w soboty, w godzinach od 12.00 do 17.00. Zbierane tam będą, bez dodatkowych opłat: – odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) – pierwszy worek na odpady zielone zostanie nieodpłatnie dostarczony, każdy kolejny będzie można otrzymać w Mobilnym Punkcie i referacie gospodarki komunalnej UG;

– metale,

– wielkogabaryty,

– zużyte opony,

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

– odzież i tekstylia,

– jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Oddawać można tam również, za dodatkową opłatą:

– odpady budowlane i rozbiórkowe, które należy zbierać w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazać je firmie wywozowej. Można też zamówić odbiór tychże odpadów bezpośrednio z posesji u MPGO.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

/p/p