Szanowni Państwo,

ustawa parlamentu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach diametralnie zmienia zasady gospodarki odpadami i wnoszenia odpłatności za ich odbiór; zmienia też system kontroli i sprawozdawczość wywoźników odpadów. W naszej gminie nowa ustawa burzy wypracowany i dobrze funkcjonujący od prawie 14 lat system. Stary system gospodarowania odpadami funkcjonuje do 30 czerwca 2013 roku, nowy system na mocy ustawy ruszy w naszej gminie od 1 lipca 2013 roku. Każda gmina – również nasza – czy chce, czy nie chce, musi wprowadzić ustawę w życie.

Obecnie na terenie gminy Zielonki gospodarka odpadami funkcjonuje tak:
każdy właściciel podpisuje umowę z wybranym przez siebie koncesjonowanym wywoźnikiem, płaci za ilość oddawanych odpadów, segreguje odpady w swoim gospodarstwie „u źródła”, obniżając w ten sposób koszty, a gmina ogranicza się tylko do kontroli, czy każdy taką umowę posiada. Wskaźniki osiągnięte na naszym terenie w tym systemie świadczą o Państwa olbrzymim zaangażowaniu i odpowiedzialności za gospodarkę odpadami i wskazują na postawy proekologiczne: blisko 98% mieszkańców ma podpisane umowy, osiągamy blisko 35% poziomu segregacji strumienia odpadów (według przyjętych standardów). Jednak system ten, począwszy od 1 lipca 2013 roku, nie będzie miał już żadnych podstaw formalno – prawnych. Od lipca 2013 r. to gmina musi podpisać umowę z firmą, a każdy właściciel mający umowę na odbiór odpadów z wywoźnikiem, musi ją przed tym granicznym terminem wypowiedzieć pisemnie.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nową ustawą w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, to:

• Powierzenie gminom gospodarki odpadami i zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych; gmina poprzez przetarg ma wyłonić tylko jedną firmę odbierającą odpady na tym terenie.

• Gmina ma obowiązek wybrać jedną z czterech ustawowo możliwych metod wyliczania opłaty za odbiór odpadów. Metoda jaką ustali Rada Gminy może zależeć tylko od:

1. liczby zamieszkujących daną nieruchomość

2. lub ilości zużytej wody

3. lub powierzchni lokalu mieszkalnego

4. lub być opłatą od gospodarstwa domowego.

Opłata nie może – jak do tej pory – zależeć od ilości wyprodukowanych odpadów! Nie można również łączyć metod. Dlatego każda z tych czterech ustawowo przewidzianych metod ma wady i zalety, każda dla kogoś okaże się niesprawiedliwa.

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór i składowanie odpadów z nieruchomości będzie iloczynem uchwalonej stawki i wybranej metody (liczby zamieszkałych, ilości m³ wody, ilości m² powierzchni mieszkalnej) lub jednej opłaty ustalonej od gospodarstwa domowego.

Od kilku miesięcy trwają prace powołanego przeze mnie zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie gminy Zielonki do zmiany sposobu postępowania z odpadami. Zespół ma na celu opracowanie systemu, który pozwoli naszej gminie na sprostanie wymogom stawianym gminom przez znowelizowaną ustawę, a przy tym zachowanie już od lat wypracowanych na terenie naszej gminy zasad i korzyści związanych z segregacją odpadów „u źródła”.

Obecnie trwają analizy mające odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób naliczania opłat będzie w warunkach gminy Zielonki najlepszy. Trwa zbieranie informacji od obecnych wywoźników odpadów – dotyczących liczby odpadów i tzw. zakresu zbieranego strumienia odpadów (surowce segregowane). Będzie to podstawą kalkulacji kosztów, stawek i opłat.

Wkrótce, po wnikliwych analizach, propozycja rozwiązań zostanie przedstawiona radnym i sołtysom z terenu gminy, a za pośrednictwem strony www.eko.zielonki.pl również Państwu.

Będę bardzo wdzięczny, za uwagi, opinie, sugestie mogące pomóc w podjęciu koniecznych decyzji. Można je przesyłać na adres mailowy: eko@zielonki.pl. Zachęcam też do śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na naszej stronie www.eko.zielonki.pl

Bogusław Król

Wójt Gminy Zielonki

MOŻLIWOŚCI WYLICZANIA OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW.

KTÓRY SPOSÓB WYLICZANIA OPŁATY WYBRAĆ?

JAK BĘDZIE NALICZANA I UISZCZANA OPŁATA?

KTO SEGREGUJE ZAPŁACI MNIEJ

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW I WNOSZENIA OPŁAT

PODSUMOWANIE, CZYLI CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL, A CO GMINA, by wprowadzić nowy system?
text-align: justify;

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór i składowanie odpadów z nieruchomości będzie iloczynem uchwalonej stawki i wybranej metody (liczby zamieszkałych, ilości m³ wody, ilości m² powierzchni mieszkalnej) lub jednej opłaty ustalonej od gospodarstwa domowego.