Wnioski, deklaracje

DLA MIESZKAŃCÓW, WZORY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2021

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (kompostownik):
  pobierz plik (pdf*)
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych: 
  pobierz plik (pdf*)  
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych: 
  pobierz plik (pdf*)     

  Informujemy, że deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UG_Zielonki

  zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA/PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SKŁADOWANIEM I GOSPODARKĄ ODPADAMI/DEKLARACJA KOREKTA DEKLARACJI                                                                   

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY ZIELONKI

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy zielonki:
  pobierz plik
 2. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za kwartał:
  pobierz plik

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej:
  pobierz plik (.pdf)
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy
  pobierz plik (.pdf)

ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 1. Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – opis
  pobierz plik

       2. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór zgłoszenia
https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgłoszenie-oczyszczalni-scieków_wzor.pdf

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Wniosek o wydanie karty do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH- pobierz plik