Wyniki ankiety dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy Zielonki.

Szanowni Państwo, znamy już wyniki anonimowych ankiet przeprowadzonych na terenie naszej gminy. Wiemy, że większość ankietowanych zagospodarowaniem odpadów zajmuje się samodzielnie (ponad 91 proc.), najczęściej posiadają jeden pojemnik na odpady (93 proc.) o pojemności 120 litrów (67 proc. ), wywożony dwa razy w miesiącu (54,7 proc.). Metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów, którą wybrali mieszkańcy – choć niewielką przewagą głosów – to stawka od osoby.

Ankieta dotycząca gospodarki odpadami, miała na celu poznanie preferencji naszych mieszkańców przy tworzeniu nowego systemu odbioru odpadów, do wprowadzenia którego obliguje każda gminę w Polsce znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ankietę rozesłano do 6700 gospodarstw domowych i firm na terenie gminy. Można było ją wypełnić w dowolnej formie – elektronicznej lub papierowej. Zwrotu papierowej ankiety można było dokonać w jednym z 21 punktów na terenie całej gminy. Wypełniono i zwrócono 1052 ankiety, czyli 15,7 proc., z czego w wersji papierowej 535 sztuk (50,86 proc.), a w wersji elektronicznej 517 sztuk (49,14 proc.).
Oto wyniki ankiety:
Większość osób biorących udział w ankiecie mieszka w budynkach jednorodzinnych (72 proc.), znacznie mniej w bliźniaczych (12 proc.) i szeregowych (11,6 proc.), a najmniej w budynkach wielorodzinnych (prawie 4 proc.). Najczęściej liczba zamieszkujących w danym domu to 2,3 lub 4 osoby (odpowiednio 22,4 proc., 23,6 proc., po 25,4 proc.), znacznie rzadziej jest to 5 osób (11 proc.), 6 osób (7,5 proc.) lub jedna osoba (3,5 proc.).
Większość ankietowanych zagospodarowaniem odpadów zajmuje się samodzielnie (ponad 91 proc.), najczęściej posiadają jeden pojemnik na odpady (93 proc.) o pojemności 120 litrów (67 proc.) lub 60 litrów (13 proc.), wywożony dwa razy w miesiącu (54,7 proc.) lub jeden raz w miesiącu (36 proc.). Pojemniki na odpady w 83 proc. są własnością firmy wywożącej odpady, zaledwie 10 proc. pojemników należy do właścicieli nieruchomości (co może stanowić problem, bowiem nowa ustawa to na właścicieli odpadów – nie firmy – nakłada obowiązek wyposażenia posesji w odpowiedni pojemnik). 91 proc. mieszkańców zapewnia, że segreguje swoje odpady, ponad 40 proc. z nich oddaje trzy worki posegregowanych odpadów miesięcznie, a ponad 22,3 proc. cztery lub 20,7 proc. dwa worki.
Blisko 88 proc. mieszkańców deklaruje, że na ich posesji powstają odpady zielone (takie jak np. skoszona trawa czy gałęzie), prawie 71 proc. z nich kompostuje je we własnym zakresie, 13,7 proc. oddaje je w pojemniku na odpady zmieszane, a 3 proc. oddaje w osobnych workach firmie odbierającej odpady. Aż 11 proc. mieszkańców, jako formę zagospodarowania odpadów zielonych podaje „inne”.
Jak mieszkańcy widzą nowy system w naszej gminie?
Mieszkańcy uważają, że stawka za gospodarowanie odpadami powinna być naliczana od: liczby mieszkańców – 50 proc., od gospodarstwa domowego – 43 proc., 3,25 proc. uważa, że od ilości zużytej wody, a 1,3 proc. że od powierzchni mieszkalnej budynku.
Jeśli zaś chodzi o częstotliwość wywozu odpadów, to 55,84 proc. mieszkańców chce by śmieci odbierane były dwa razy w miesiącu, 32,37 proc. – 1 raz w miesiącu,10,3 proc. preferowałoby wywóz raz w tygodniu, a 1,02 proc. – dwa razy w tygodniu.
Odbiór odpadów posegregowanych raz w miesiącu – tak jak było to do tej pory na całym terenie naszej gminy (było to warunkiem uzyskanie koncesji przez firmę na terenie naszej gminy) – akceptuje 82,65 proc. mieszkańców, 15,77 proc. częstotliwość ta się nie podoba.
Pomimo tego, iż aż 91 proc. mieszkańców gminy Zielonki deklaruje iż segreguje swoje odpady, to narzucony przez ustawodawcę pomysł by stawka opłaty była znacznie wyższa dla tych, którzy nie segregują odpadów akceptuje 51,21 proc., a nie akceptuje aż 47,12 proc. ankietowanych mieszkańców.
Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło wyznaczenia na terenie gminy dwóch – trzech punktów, na których odpady zielone będzie można pozostawiać bez żadnej dodatkowej opłaty. Pochwaliło ten pomysł 78,39 proc. mieszkańców, nie podobał się – 17,53 proc. (niektórzy z nich w uwagach zaznaczyli, że to za mało tego typu punktów na terenie gminy).
Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na wypełnienie ankiety, dziękujemy też za wszystkie dodatkowe uwagi zgłaszane i złożone wraz z ankietą.
Sesja Rady Gminy Zielonki, na której radni podjęli pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie naszej gminy odbyła się 28 grudnia ubiegłego 2012 roku. Przed podjęciem decyzji m.in. o wyborze metody, stawkach za odbiór śmieci radni zostali poinformowani o wynikach ankiety. Decyzja została podjęta uwzględniając preferencje ankietowanych mieszkańców – stąd jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki wybrano metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka za odbiór śmieci została uchwalona w wysokości 10 zł od osoby, gdy odpady są segregowane, a 15 zł, gdy odpady nie są segregowane. Podjęto też decyzję o uldze dla rodzin wielodzietnych – czyli całkowitym zwolnieniu z opłaty od trzeciego dziecka do 18 roku życia wzwyż w rodzinie – czyli rodzina z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci płacić będzie tyle samo co rodzina z dwójką dzieci.
Wszystkie inne szczegółowe informacje już wkrótce.