Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eko.zielonki.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.06.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

niski kontrast między tekstem, a kolorami tła,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Michał Kaźmierski
e-mail: michal.kazmierski@zielonki.pl
tel. 12 285 08 50 w. 220

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Małgorzata Fordymacka
e-mail: malgorzata.fordymacka@zielonki.pl
tel. 12 285 08 50 w. 600

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Referatu Niskiej Emisji i Odpadów nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniony został dostęp alternatywny z wykorzystaniem pochylni, prowadzącej do sali konferencyjnej przygotowanej do bezpośredniej obsługi mieszkańców.