Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eko.zielonki.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.06.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

niski kontrast między tekstem, a kolorami tła,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Michał Kaźmierski
e-mail: michal.kazmierski@zielonki.pl
tel. 12 285 08 50 w. 111

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Małgorzata Fordymacka
e-mail: malgorzata.fordymacka@zielonki.pl
tel. 12 285 08 50 w. 600

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Referatu Niskiej Emisji i Odpadów nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniony został dostęp alternatywny z wykorzystaniem pochylni, prowadzącej do sali konferencyjnej przygotowanej do bezpośredniej obsługi mieszkańców.