Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Od listopada 2014 r. gmina Zielonki realizuje projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Realizacja projektu polegała m.in. na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania. Zaplanowanie tych działań było możliwe dzięki rzetelnym danym, które Urząd Gminy uzyskał od mieszkańców oraz podmiotów usługowych poprzez ankietę w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwoliły na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków. Dnia 15 października 2015r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę nr XI/61/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020”. W załączniku Uchwała oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZIELONKI. AKTUALIZACJA Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

UCHWAŁA NR XX/94/2020 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/61/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020”

UCHWAŁA NR XXX/74/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISJYJNEJ W GMINIE ZIELONKI NA LATA 2015 – 2020