Jesteś właścicielem przydomowej oczyszczalni ścieków? Pamiętaj o tych obowiązkach

Czy właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, zlokalizowanej w aglomeracji, jest zobowiązany do przeprowadzania badań jakości ścieków? Czy ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód?

Każdy właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do przestrzegania parametrów ścieków określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Warto pamiętać, że podczas ewentualnej kontroli, właściciel musi być w stanie udowodnić, że ścieki z jego oczyszczalni spełniają wymagane przez prawo parametry.

Uwaga! Ważnym dokumentem potwierdzającym zgodność jakości oczyszczonych ścieków z przepisami mogą być raporty z badań lub inne dokumenty dostarczone przez dostawcę instalacji, które potwierdzają, że parametry jakościowe ścieków są zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Posiadanie takiego dokumentu jest szczególnie istotne w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do prawidłowości działania instalacji.

Zgodnie z  art. 11 ust. 5  ww. rozporządzenia ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m na dobę;
  2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Załącznik nr 3 powyższego rozporządzenia określa najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Źródło: Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,