Pomysł na biznes 2020 – energia odnawialna

pomysl na biznesNa odnawialne źródła energii jest coraz większy popyt. Nie tylko ze względu na ekologię, ale również, a czasem może nawet przede wszystkim ze względu na spore oszczędności. Duży popyt jest przede wszystkim na kolektory słoneczne oraz na panele fotowoltaiczne. Wykorzystują one energię prosto ze słońca i zamieniają ją na energię cieplną oraz elektryczną. Oba typy instalacji są dosyć do siebie podobne. Montuje się w formie paneli na dachu lub na posesji. Muszą być one skierowane pod odpowiednim kątem i jak najbardziej na południe. Montując panele słoneczne trzeba zadbać o to, by były one na wolnej przestrzeni i aby nic ich nie zasłaniało. Korony wysokich drzew mogą bowiem mocno obniżać ich sprawność i wydajność. Panele fotowoltaiczne i kolektory to rozwiązania, które przynoszą spore i długoterminowe oszczędności. Nawet, jeśli inwestycja jest w pierwszej fazie dosyć kosztowna, dosyć szybko się zwraca i przynosi realne oszczędności, a w dalszym czasie także zyski.

Energia ze słońca daje spore możliwości

Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.
W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów hydro i geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Co zrobić, aby otworzyć firmę wytwarzającą energię odnawialną

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w mikroinstalacjach (instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW), nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. W rezultacie może być wykonywane przez:

–    prosumenta – każdą osobę fizyczną nie rejestrującą wspomnianej działalności i zużywającą w/w energię na własne potrzeby (sprzedaż może dotyczyć wyłącznie nadwyżki energii) lub
–    przedsiębiorcę.

Wymogiem jednak jest, aby każdy z tych wytwórców pisemnie poinformował operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w ciągu 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do wspomnianej sieci. Podobnie jest z energią elektryczną wytwarzaną z biogazu w mikroinstalacjach lub biogazu wytwarzanego w instalacjach gospodarstw rolnych. Również sprzedaż ich nadwyżek nie stanowi działalności gospodarczej (dla biogazu nie może to być więcej niż 160 tys. m3 gazu), jednak wymaga powiadomienia operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (prąd) lub gazowego.

Z kolei wykorzystywanie małej instalacji (instalacja odnawialnego źódła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie więszej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW) jest nie tylko formą działalności gospodarczej, ale dodatkowo jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru wytwórców tej energii . Wniosek o wpis powinien zawierać dane i załączniki wymienione w art. 10 ustawy OZE i powinien być skierowany do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Analogicznie jest z energią elektryczną wytwarzaną z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacje lub biogazem wytwarzanym i sprzedawanym na cele komercyjne. Powyższe stanowi zarówno działalność gospodarczą, jak i zalicza się do działalności regulowanej. Wymaga więc wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Rejestr ten jest prowadzi Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Identycznie jest w sytuacji produkcji biopłynów i energii elektrycznej z nich pozyskiwanej. Taka działalność wymaga wpisania do rejestru. Rejestr wytwórców biopłynów prowadzi również Dyrektor KOWR. Zasady przygotowania wniosków o wpis do rejestru są identyczne jak wyżej. Przeczytaj więcej o wymogach związanych z produkcją biopłynów i energii elektrycznej wytworzonej z tych biopłynów.

Obowiązki przedsiębiorcy wytwarzającego energię odnawialną

Aby eksploatować odnawialne źródła energii, musisz spełnić wiele wymogów formalno-prawnych. Sprawdź, co musisz zrobić, jeśli chcesz wytwarzać energię odnawialną.

Przeczytaj więcej o swoich obowiązkach poniżej.

    Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub cieplnej – uzgodnienia w tym zakresie, jak i podpisania umowy z przedsiębiorstwem energetycznym wymagają wszystkie formy wytwarzania energii odnawialnej. Więcej na ten temat na stronie biznes.gov.pl. Energia elektryczna lub cieplna wytworzona z odnawialnych źródeł energii musi być przymusowo zakupiona przez zobowiązanego sprzedawcę wyznaczonego przez Prezesa URE. Obowiązek zakupu zasadniczo trwa przez 15 lat. Warunkiem zakupu jest wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Zakup odbywa się po stałych cenach podanych w ustawie OZE.
    Koncesja na wytwarzanie energii – również obejmuje wszystkie formy wytwarzania energii odnawialnej. Wyjątek stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nieprzekraczających mocy do 5 MW oraz energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji i małej instalacji, a także z biogazu rolniczego i biopaliwa.
    Decyzja o warunkach zabudowy – każdy rodzaj uzyskiwania energii odnawialnej wiąże się z uzyskaniem tej decyzji. Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwestycji, inwestor musi wystąpić do gminy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w odniesieniu do wszystkich źródeł energii odnawialnej poza wykorzystywaniem kolektorów słonecznych i fotoogniw. Jest on sporządzany w ramach ubiegania się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przeczytaj więcej o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych rodzajów energii odnawialnej.
    Pozwolenie na budowę nie obejmuje budowy obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi i poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ich otulin. Wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi. Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim:

– przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska,
– uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

    Pozwolenie wodnoprawne – korzystanie z wód do celów energetycznych zalicza się do szczególnej kategorii, wykraczającej poza korzystanie powszechne lub zwykłe. W związku z tym przepisy prawa narzucają obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonanie studni o głębokości do 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód.
    Koncesja na poszukiwanie i wydobywanie kopalin – solanki, wody termalne i wody lecznicze zostały zaliczone do kopalin. Z tego względu działalność gospodarcza w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż tych kopalin, a także ich wydobywania wymaga uzyskania koncesji. Ponadto prace geologiczne obejmujące te czynności mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu prac geologicznych.
    Pozwolenie na emisję gazów – wykorzystywanie instalacji energetycznych opalanych biomasą wymaga uzyskania wspomnianego pozwolenia. Nie dotyczy to instalacji o mocy nominalnej mniejszej niż 10 MW/t.
    Sankcje za przekroczenie dopuszczalnej emisji hałasu – kojarzone są głównie z farmami wiatrowymi. Źródłem hałasu jest układ przeniesienia mocy oraz sam wirnik. Poziom hałasu zależy w dużej mierze od mocy elektrowni, ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz od jakości projektu i wykonania instalacji. Kary za emitowanie hałasu do środowiska są wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy.

Podstawowe kody PKD dla firmy wytwarzającej energię odnawialną

35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
Podklasa ta obejmuje: wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych;
35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
Podklasa ta obejmuje m.in.: produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów;
35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Podklasa ta obejmuje: produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych.

Dopuszczalne formy działalności gospodarczej

Działalność polegającą na wytwarzaniu energii odnawialnej możesz prowadzić w dowolnej formie.
Może to być działalność:

    nierejestrowa – obejmuje czynności gdy nie ma konieczności uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. prosument lub inna osoba korzystająca z mikroinstalacji) – szczegóły znajdziesz na biznes.gov.pl
    rejestrowana, poza spółką partnerską.

Działalność rejestrowana powinna być zgłoszona jako:

    jednoosobowa działalność gospodarcza lub [spółka cywilna] https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna

albo

    jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.