Jednocześnie przypominamy, że do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stosuje się: 
1. w przypadku obioru sprzed posesji pojemniki umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności do 120 l;
2. worki w kolorze brązowym, w których odpady będą dostarczane przez właścicieli nieruchomości na teren Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Mieszkańcy mogą zakupić pojemniki na odpady BIO z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym w dowolnym punkcie, pojemniki muszą jednak spełniać powyższe wymagania. W sprawie zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników na bioodpady można kontaktować się też bezpośrednio z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, która przedstawiła następująca ofertę na pojemniki na odpady BIO - pojemnik 120l z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym:
- dzierżawa na podstawie zawartej umowy z właścicielem posesji - 8,00 zł netto/m-c (9,84 zł brutto/m-c);
- dostarczenie i odbiór pojemnika po zakończeniu realizacji umowy – 20,00 zł netto (24,60 brutto);
- cena zakupu -180,00 zł netto (221,40 brutto);
Osoba do kontaktu z ramienia firmy MIKI w sprawie pojemników: Krzysztof Łabędź, kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel.: 532-469-940
Jednocześnie zawracamy się z prośbą o zgłaszanie do tut. urzędu potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych sprzed posesji pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 312
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki