Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy objęci nowym systemem opłat za odpady komunalne ?

Kto powinien złożyć w Urzędzie Gminy Zielonki deklarację na nowych zasadach ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza powinni złożyć właściciele bądź użytkownicy przedmiotowych nieruchomości w przypadku gdy wskutek prowadzonej działalności powstają odpady komunalne. W szczególności taką deklarację powinni złożyć właściciele lokali handlowych, lokali usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, lokali na wynajęcie, hoteli, hosteli, pensjonatów oraz właściciele innych nieruchomości przeznaczonych pod wynajem związany z rekreacją i wypoczynkiem, szkoły, przedszkola oraz instytucje działające na terenie Gminy Zielonki oraz właściciele każdej innej działalności gospodarczej w wyniku której powstają odpady komunalne.

Jakie działalności zostały wykluczone z nowego systemu ?

Wyjątkiem jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, które ze względu na specyfikę odpadów powstających na tychże nieruchomościach pozostawia się na dotychczasowych zasadach odbioru odpadów (tj. indywidualne umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z terenu gminy Zielonki, wpisanym do rejestru działalności regulowanej).
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej mieszkańca.

Jakie odpady odbierze od przedsiębiorstw MPGO ?

- odpady komunalne zmieszane o kodzie 15 01 06
- odpady selektywnie zbierane ( papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal)

Częstotliwość wywożenia odpadów komunalnych ?

Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości dwa razy w miesiącu natomiast odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło odbierane będą z terenu nieruchomości raz w miesiącu.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ?

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych dla przedsiębiorców jest taki sam jak harmonogram dla mieszkańców, który dostępny jest na stronie www.eko.zielonki.pl

Od czego uzależniona jest opłata za wywóz odpadów komunalnych ?

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby pojemników powstałych odpadów komunalnych na danej nieruchomości.

W przypadku realizacji segregacji:

pojemnik 120 l - 30 zł
pojemnik 180 l - 45 zł
pojemnik 240 l -55 zł
pojemnik 770 l - 110 zł
pojemnik 1100 l - 160 zł

W przypadku nie realizowania segregacji:

pojemnik 120 l - 45 zł
pojemnik 180 l - 65 zł
pojemnik 240 l - 80 zł
pojemnik 770 l - 160 zł
pojemnik 1100 l - 240 zł

Pojemniki na odpady ?

Właściciele nieruchomości mogą odpłatnie wydzierżawić pojemnik na odpady komunalne od MPGO lub zakupić własny (nowy bądź używany).

Worki do segregacji ?

Worki do segregacji zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości bez dodatkowych opłat oraz dostępne są bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zielonki – w godzinach pracy Urzędu.

Zasady segregacji ?

Oznakowanie kolorystyczne worków dla poszczególnej frakcji odpadów :

kolor niebieski – papier i tektura;

kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach), puszki metalowe i aluminiowe;

kolor zielony – opakowania szklane białe i kolorowe;

kolor brązowy – odpady zielone, ulegające biodegradacji (odpady te można również kompostować w przydomowych kompostownikach).

Zasady prawidłowej segregacji odpadów w gminie Zielonki dostępne są na stronie internetowej www.eko.zielonki.pl lub na workach do segregacji.

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
466027